Deklaracja dostępności w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wisznicach Sp. z o.o.

 

Dostępność cyfrowa

 

        Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gzkwisznice.pl oraz www.gzkwisznice.e-biuletyn.pl 

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o.  (w skrócie GZK)

·         Telefon: +48 833782130,+48 509264642

·         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Adres korespondencyjny: Wygoda 10, 21-580 Wisznice

 

Strona internetowa www.gzkwisznice.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 04.11.2018

Data ostatniej  aktualizacji: 30.01.2019

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·         ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·         możliwość powiększania liter,

·         podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·         wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,

·         wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·         po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,

·         możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·         możliwość wybrania stylu z kontrastem nocnym,

·         możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·         tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·         zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego

·         nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·         wyszukiwarki i/lub mapy strony

·         wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,

·         informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Strona internetowa www.gzkwisznice.e-biuletyn.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2020

Data ostatniej  aktualizacji: 16.05.2020

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·         ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·         wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·         możliwość powiększania liter,

·         podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·         wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,

·         wyszukiwarkę i/lub mapę strony

·         wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·         po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,

·         możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·         możliwość wybrania stylu z kontrastem nocnym,

·         możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·         tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·         zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego

·         wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,

·         informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GZK w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz -  tel. +48 508722782, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkiem zespołu ds. dostępności z Gminnego Zakładu Komunalnego jest Leszek Dragan tel. +48 509264642 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 833782130. Osobą kontaktową jest: Zbigniew Denisiuk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba GZK w Wisznicach - Wygoda 10, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym działalność prowadzi GZK ma dwie kondygnacje. GZK zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Przed budynkiem jest parking z dużą liczbą miejsc parkingowych. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się wiata na rowery. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna. Teren przed budynkiem i wejście do budynku pozbawione są barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody (nie są oznaczone kontrastowo). Na klatce schodowej znajduje się tabliczka wyznaczająca kierunek do GZK. Przy schodach po lewej stronie znajduje się platforma windowa, którą można dostać się na pierwsze piętro. Platforma nie jest wyposażona w ekran dotykowy i nie posiada przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do pomieszczeń GZK jest oznaczone tabliczką informacyjną. Na korytarzu nie ma tablic informacyjnych z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. GZK posiada toalety dla klientów na parterze. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z toalety na I piętrze (pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach.  

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Pracownicy GZK nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

GZK zapewnia pokój „cichej obsługi”.

W GZK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

GZK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

GZK poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

·         Telefonu: +48 833782130,+48 509264642

·         Faks: +48 833782130

·         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         wiadomości SMS/MMS: +48 509264642

·         korespondencja pisemna na adres: Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. Wygoda 10, 21-580 Wisznic

trt