Taryfy opłat za wodę i ścieki

       Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego  w Wisznicach  Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  dnia 28 marca  2023 roku wydał decyzję nr LU.RZT.70.1.2023  o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wisznice i części Gminy Sosnówka w miejscowości Rozwadówka  oraz  zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wisznice  na okres 3 lat. Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu17.04.2023 roku. Zgodnie z art. 24f ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od 25.04.2023 roku.

W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały:

w I roku obowiązywania taryfy od 25.04.2023 r. do 24.04.2024 r. ,

w II roku obowiązywania taryfy od 25.04.2024 r. do 24..2025 r. ,

w III roku obowiązywania taryfy od 25.04.2025 r. do 24.04.2026 r.

Taryfa na Lata 2023-2026.

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Sytuacja ekonomiczna i warunki rynkowe spowodowały konieczność podsienia stawek cen i opłat. Przedsiębiorstwu groziło ryzyko utraty płynności finansowej i zagrożenie utrzymania na właściwym poziomie świadczenia usług wod-kan. W celu ochrony przed drastycznym wzrostem cen i stawek opłat ponoszonych z tytułu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obok nieuniknionych, przyjęto wyłącznie niezbędne koszty. Zaplanowane w niniejszej taryfie niezbędne przychody zostały skalkulowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć odbiorcę usług wynikającymi z nich podwyżkami.

Podwyżka cen w stosunku do lat ubiegłych będzie oscylowała w granicach: 17 % cena wody oraz 11%-15%  cena kanalizacji. Wzrost tych cen  mieści  się w granicach inflacji. Istotne jest, że tak jak w latach poprzednich Gmina Wisznice nadal będzie dopłacała do metra sześciennego ścieków, obniżając tym samym końcową cenę dla  mieszkańców.

 

Załączniki:

decyzja PGW Wody Polskie nr LU.RZT.70.1.2023