Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej oraz oczyszczania ścieków w gminie Wisznice.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

·         -Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 1,39 km w gminie Wisznice, w miejscowościach: Curyn, Dubica, Horodyszcze, Wisznice Kolonia, oraz Wisznice z włączeniem do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;

·         -Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (21 szt.);

·         -Remont urządzeń istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Dubica (remont 30 lokalnych przepompowni ścieków);

·         -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wisznicach (wymiana dmuchaw, montaż instalacji fotowoltaicznych;

·        -Rozbudowa sieci wodociągowej o łącznej dł. 2,19 km;

·         -Wykonanie przyłączy wodociągowych (19 szt.);

·         -Remont urządzeń istniejącej sieci wodociągowej. W ramach zadania wymienionych zostanie 29 szt. wyeksploatowanych zasuw odcinających na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Curyn, Dubica, Horodyszcze, Polubicze Wiejskie, Wisznice, Wisznice Kolonia i Wygoda oraz dodatkowo zostanie zamontowana stacja pomiaru przepływu i ciśnienia, która informować będzie o nietypowych przepływach oraz awariach na sieci wodociągowej;

·         -Przebudowa ujęcia wody w Wisznicach (remont istniejących zbiorników i budowa nowego zbiornika wyrównawczego o poj. 250 m3, montaż filtrów, remont studni i zbiornika popłuczyn, montaż instalacji fotowoltaicznej, budowa 2 stacji podnoszenia ciśnienia, agregat prądotwórczy);

·        -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wisznicach - dodatkowa instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 31,68 kW, która produkować będzie energię elektryczną na potrzeby własne oczyszczalni ścieków (w tym technologiczne);

·       -Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - wykonane zostaną dodatkowe przyłącza: - 1 przyłącze wodociągowe - 4 przyłącza kanalizacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020