Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Umowa  nr RPLU.06.03.00-06-0010/17-00

Zakres projektu obejmuje Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach,. Zadaniem PSZOK jest zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane i unieszkodliwione. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wisznice. Zakres projektu: budowa magazynu odpadów komunalnych. Dane techniczne projektowanej budowy magazynu odpadów komunalnych: Powierzchnia zabudowy 301,85 m2 . Powierzchnia użytkowa 295,62 m2, Kubatura 1 465,93 m3. Zaprojektowany obiekt będzie służył do tymczasowego zmagazynowania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Odpady przechowywane będą w oznakowanych kontenerach i hali magazynowej wg rodzaju odpadu. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości transportowej, odpady zostaną przewiezione do firm specjalistycznych, w których odpady poddawane będą procesom recyklingu lub unieszkodliwiania. Budynek socjalno-administracyjny – adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny. Powierzchnia zabudowy 42,67 m2. Powierzchnia użytkowa 24,06, kubatura 147,22 m3. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową.  Zaprojektowany obiekt będzie służył jako zaplecze socjalne dla obsługi PSZOK. Dane techniczne projektowanej budowy zasieków- boksów do składowania odpadów komunalnych. Powierzchnia zabudowy 96,04 m2, powierzchnia użytkowa 67,62 m2, kubatura 134,46 m3. Zakup wyposażenia PSZOK, budowa ciągów komunikacyjnych. Kampania informacyjno- promocyjna.